informace

Novinky od roku 2018 naleznete na webu mdcr.cz

Co přinesl rok 2018

Se stránek www. mdcr.cz – Ministerstva dopravy České republiky :

Další kilometry dálnic bez poplatku (leden)

Stanice měření emisí budou fotografovat všechny kontrolované vozy (leden)

Registrační značky s hologramem (leden)

O řidičský průkaz je možné požádat na jakémkoliv úřadě (červenec) včetně foto na místě

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Záon o provozu má řadu novinek .Jak se dostat k lepším  infomacím, nežli  s jakými se běžně můžete setkat? Stát se naším platícím klientem, který si objednává školení řidičů a zúčastní se na něm. S našimi bezpečnými informacemi budete vždy o krok před  ostatními, a většinou o kroků několik.

 

 Na požádání poskytneme :

-Informaca o aktualitách od roku 2018

- Informaci o  správném vykazování  odpočinku a jiných činností podle ES 165/2014

- Informaci o  možnostech řidiče s "oranžovým  a modrým majákem"

-Informace o rozsahu řidičského oprávnění "B"

-informaci o rychlostech  s přívěsy za vozidla do 3500  kg v Německu - nepřehlédněte!
-expirační doba lékárniček - doporučujeme zkontrolovat expiraci všech komponent v auto i moto lékárně, Kontrola lékárničky a jejího obsahu  jsou v seznamu kontrolních úkonů v příloze vyhlášky 82/2012 pro silniční technickou kontrolu
-vesty: Při tranzitu Rakouskem jsou   stále v případě nouzového stání  mimo obec povinné vesty přo všechny osoby - DOPORUČUJEME I U NÁS !

-Rizika a nelegitimita školení řidičů ( tzv. referentů) bez lektora (e-learning)

 a mnoho dalších

 

5. Nelegitimita tzv e-learningu u školení řidičů – varování před riziky.

Protože již delší dobu trvají nabídky pouze elektronických školení řidičů po internetu, opakujeme znovu náš Vám jistě známý odborný názor na jejich nelegitimitu. V případě pracovního úrazu nebo jiného druhu incidentu se zapojením odpovědnosti řidičů jako zaměstnanců a dopravců jako zaměstnavatelů a provozovatelů vozidel absentuje proškolení dopravně provozních řádů, lokálních rizik, analýzy problémů konkrétního regionu a firmy i provozu, interrakce a poradenská funkce školitele a žádné údaje o učebních osnovách a kvalifikacích konkrétních osob, které v roli školitelů vystupují. Dopravce pak nese sám rizika z porušení povinností ve vztahu ke všem zákonům a předpisům, které řeší uvedenou oblast.Akreditace pro jakékoliv elektronické a odloučené školení v oboru silniční dopravy rovněž neexistuje , a žádný z předpisů ji nezná. Pro tuto příležitost citujeme jen k podpoře našeho názoru výňatek z odborného názoru :/citát)/ Zkušenosti z kontrol Oblastních inspektorátů práce ukazují, že zhruba polovina inspektorů zastává názor, že školení řidičů prostřednictvím e-learningu lze považovat za školení, provedené v souladu se zákonem. Zcela jiná je však situace v případech, kdy legitimitu takového školení posuzuje soud v případě pracovního úrazu nebo úmrtí zaměstnance, ke kterému došlo při dopravní nehodě. Zde nám není dosud znám případ, kdy by soud uznal e-learningové školení a dospěl k závěru, že ze strany zaměstnavatele byly povinnosti vyplývající ze Zákoníku práce splněny. Naopak soud prozatím vždy konstatoval, že existuje souběh zavinění ze strany zaměstnavatele a ten pak je povinen k různým finančním plněním ve prospěch zaměstnance (i doživotním). Dalšími dopady takového soudního rozhodnutí je neochota pojišťoven plnit, požadavek regresních náhrad od zdravotních pojišťoven a od České správy sociálního zabezpečení.

Nejčastějšími argumenty soudů pro neuznání e-learningu je nemožnost prokázat, kdo výukový program sestavil a jaká je jeho kvalifikace, nemožnost prokázat identitu zaměstnance v průběhu e-learningového školení, nemožnost vznášet dotazy na školitele, absence školení z Místního provozního bezpečnostního předpisu. Také skutečnost, že zaměstnavatel nemohl ovlivnit obsah školení, přestože je to jeho zákonná povinnost (§ 103, odst. 3 ZP).

Zákoník práce pověřuje zaměstnavatele, aby určil četnost školení. Zde je možné vycházet z již neplatné vyhlášky č. 55/1991 Sb., která byla posledním předpisem, který explicitně stanovoval periodicitu školení u řidičů referentů, a to jednou za dva roky. Vzhledem k tomu, že zákon o provozu na pozemních komunikacích je novelizován velmi často (například v roce 2012 7x), považují Inspektoráty práce i soudy za přiměřenou četnost provedení školení jednou v kalendářním roce. Takovou frekvenci lze rozhodně doporučit.