Dodací podmínky - smlouva a její obsah

Všeobecné obchodní podmínky a školní řád autoškoly

1. Smlouva o výuce a výcviku

Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) se uzavírá dle zákona č.89/2012 Sb., (nový) Občanský zákoník, který vstoupil v účinnost dne 1.1.2014. a zákona 247/2000 sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Uzavřením smlouvy se rozumí osobní účast žadatele na zápisu do kurzu, na kterém autoškole předá podepsanou žádost o řidičské oprávnění, lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, složí zálohu na kurzovné a zapíše se k výuce a výcviku.

Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění podle zákona a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem 247/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č.167/2002 Sb.(dále jen „vyhláška").

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která splňuje zákonem a provozovatelem autoškoly stanovené podmínky.  Žadatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že je srozuměn s obchodními podmínkami a školním řádem autoškoly.

2. Cena a kurzovné

Výše kurzovného pro jednotlivé druhy výuky výcviku je upravena platným ceníkem, umístěným v provozovně autoškoly, Cena na webu autoskolaoslik.cz je cenou orientační. Zveřejněné ceny mohou být autoškolou sníženy, nebo dohodou s žadatelem individuálně upraveny. Při nástupu do kurzu je žadatel povinen uhradit  kurzovné zásadně v plné  výši  dohodnuté ceny  Dokud nebude kurzovné  uhrazeno, není možné zahájit ani praktickou ani teoretickou výuku ! Splátkový režim není součástí nabídky, Každý další, i doplňkový výcvik musí být předplacen.Kurzovné lze přednostně uhradit v hotovosti proti předání daňového dokladu .Při výjimečně dohodnuté platně bankovním převodem je identifikací platby jméno žadatele Všechny finanční  závazky žadatele vůči autoškole  musí být v plné výši uhrazeny nejpozději jeden den před ukončením výcviku poslední vyučovací hodinou v praktické jízdě. Bez uhrazení závazků žadatele  vyhrazuje si autoškola právo  ve výcviku a výuce nepokračovat do doby než tak žadatel učiní.

3. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy, nebo okamžikem sepsání dohody o předčasném ukončení výcviku.

V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování výcviku a výuky. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné doplatit. Na požádání žadateli autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 30 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany autoškoly

Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik a nebo nepokračovat v již zahájeném výcviku, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem a nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny učitele a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu, a nebo se opakovaně bez řádné omluvy nedostavil na objednanou hodinu praktického výcviku, nebo plánovanou teoretickou výuku.

Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele, nebude-li možné po dohodě mezi žadatelem a autoškolou po jeho přerušení a po ukončení zákazu v rámci zákonných podmínek ve výcviku pokračovat.

5. Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele

Žadatel má právo odstoupit od smlouvy v případě oprávněné stížnosti orgánům státního odborného dozoru , nebo bez udání důvodu. Autoškole v případě předčasného ukončení výuky a výcviku ze strany žadatele vzniká nárok na uhrazení nákladů na provedený výcvik a dále na smluvní pokutu ve výši 1000 Kč. Smluvní pokuta bude zaúčtována do závěrečného vyúčtování kurzovného.

6. Zanechání studia

Pokud uplynula od poslední cvičné jízdy a nebo od ukončení teoretické výuky doba přesahující 6 měsíců, ve které se žadatel nezúčastnil bez předchozího jednání s autoškolou žádného druhu výuky ani výcviku , a v této době nepožádal autoškolu o ukončení, ani o přerušení a nebo odklad dalšího výcviku, vyhrazuje si autoškola právo považovat takové jednání za zanechání studia. V takovém případě , nebude-li dohodnuto jinak, bude výcvik autoškolou ukončen a nevyčerpané školné nehude vraceno.

7. Praktický výcvik v řízení

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Volba jedno nebo dvouhodinového vyučovacího celku je na roozhodnutí učitele s přihlédnutím k průběhu vyučovacího procesu a jeho potřebám, a schopnostem žadatele. Výcvik v praktické jízdě objednává žák u jemu přiděleného učitele. Neúčast omlouvá žák nejméně 24 hodin předem. Místo střídání a nástupu praktické jízdy může učitel přizpůsobit potřebě autoškoly i žadatele. Základem úspěšné spolupráce je vzájemná komunikace.

Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové látky apod. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.

8. Závěrečné zoušky

Termín ukončení výcviku určuje autoškola a termín závěrečné zkoušky na žádost autoškoly zkušební komisař.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k první, ani opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku, neuhradil stanovený poplatek, a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky, a žadatel neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. pokračovacím výcvikem nebo konzultací.

9. Pojištění

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterými je prováděn výcvik.

Reklamace:

Žadatel má právo spotřebitele na uplatnění výhrad k poskytoveným službám, například pro porušování objemu poskytované výuky a výcviku, nebo nepedagogickém jednání pracovníků autoškoly a porušování etiky. Orgánem veřejného státního dozoru je v takovém případě příslušný dopravně správní útvar místně příslušné obce s rozšířenou působnosti. Za vadu díla a důvod k reklamaci se zásadně nepovažuje neprospěch žadatele při závěrečné zkoušce.

10. Závěrečná ustanovení

Autoškola podle možností vyhoví přání žadatele na úpravu studijního plánu a osobu učitele. Provozovatel autoškoly si vyhrazuje právo učitele žadateli určit. Pokud žadatel nesouhlasí s jakýmkoli rozhodnutím učitele , může se obrátit k provozovateli autoškoly. Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku ve kterékoli jiné autoškole v České republice. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.