Dodací podmínky - smlouva a její obsah

 

Všeobecné obchodní podmínky a školní řád autoškoly

1. Smlouva o výuce a výcviku

a) Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) se uzavírá dle zákona č.89/2012 Sb., (nový) Občanský zákoník, který vstoupil v účinnost dne 1.1.2014. a zákona 247/2000 sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Uzavřením smlouvy se rozumí osobní účast vybraného autoškolou pozvaného  žadatele na zápisu do kurzu, na kterém autoškole předá nebo potvrdí podepsanou žádost o řidičské oprávnění, lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel ,  zapíše se k výuce a výcviku podpisem „Prohlášení žadatele“, a uhradí kurzovné.

Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění podle zákona a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem 247/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č.167/2002 Sb.(dále jen „vyhláška"). 

b) Podmínky přijetí k výuce a výcviku

Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která splňuje podmínky stanovené zákonem , výběrové podmínky a smluvní dodací podmínky autoškoly, včetně úspěšného absolvování  přjímacího pohovoru . Výběrovými podmínkami autoškoly jsou : absolvování základní školní docházky v ČR nebo SR  , plná znalost českého nebo slovenského jazyka slovem i písmem, plné porozumění českému psanému textu a jeho reprodukce, akceptování legislativy a morálních i společenských hodnot a tradic České republiky Žadatel podpisem „Prohlášení žadatele“ potvrzuje, že je se zákonnými, výběrovými, a dodacími podmínkami a školním řádem autoškoly srozuměn. 

2. Cena a kurzovné

Výše kurzovného pro jednotlivé druhy výuky výcviku je upravena platným ceníkem, umístěným v provozovně autoškoly, Cena na webu autoskolaoslik.cz je cenou orientační. Zveřejněné ceny mohou být autoškolou sníženy, nebo dohodou s žadatelem individuálně upraveny. Cena výcviku-kurzovné - bude uhrazena žadatelem v hotovosti nebo bankovním převodem po zahajovací schůzce a podpisu prohlášení žadatele s potvrzením souhlasu s dodacími podmínkami. Úhrada kurzovného zároveň potvrzuje uzavření smlouvy mezi autoškolou a žadatelem a závazek žadatele účastnit se výuky a výcviku a hradit více náklady na výuku a výcvik, vzniklé jeho eventuální neúčastí. Okamžikem složení kurzovného je žadateli závazně rezervováno místo v kurzu. Dokud nebude kurzovné uhrazeno, není možné zahájit ani praktickou ani teoretickou výuku !

Kurzovné lze přednostně uhradit v hotovosti proti předání daňového dokladu .Při dohodnuté platbě bankovním převodem je identifikací platby jméno žadatele. V případě provozovatelem výjimečně umožněného rozdělení úhrady do několika částí musejí být výuka i výcvik vždy předplaceny. Pokud nebude kurzovné uhrazeno, vyhrazuje si autoškola právo výcvik a výuku nezahájit a v případě již zahájeného výcviku nepokračovat a výuku a výcvik neukončit do doby, než žadatel své závazky vůči autoškole splní, nebo od smlouvy odstoupit.

3. Odstoupení od smlouvy a předčasné ukončení výcviku

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy, nebo okamžikem sepsání dohody o předčasném ukončení výcviku.

V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování výcviku a výuky. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné doplatit. Na požádání žadateli autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 30 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku.

3a. Odstoupení od smlouvy ze strany autoškoly

Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik a nebo v již zahájeném výcviku nepokračovat, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem a nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, nebo pozastavení příslušných práv , nebo během výcviku závažným způsobem opakovaně porušuje pokyny učitele a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu, a nebo se opakovaně bez řádné omluvy nedostavil na objednanou hodinu praktického výcviku, nebo plánovanou teoretickou výuku, nebo neabsolvoval v rámci zařazení do kurzu učební osnovou předepsaný počet vyučovacích hodin, a absence nenahradil . Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel nebo ztráta zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele, nebude-li možné po dohodě mezi žadatelem a autoškolou po jeho přerušení a po ukončení zákazu v rámci zákonných podmínek ve výcviku pokračovat.

3b. Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele

Žadatel má právo odstoupit od smlouvy v případě oprávněné stížnosti orgánům státního odborného dozoru , nebo bez udání důvodu. Autoškole v případě předčasného ukončení výuky a výcviku ze strany žadatele vzniká nárok na uhrazení nákladů na provedený výcvik a dále na smluvní pokutu ve výši 1000 Kč. Smluvní pokuta bude zaúčtována do závěrečného vyúčtování kurzovného. Smluvní pokuta se neúčtuje v případě prokazatelně oprávněné stížnosti, zakládající žadateli k odstoupení kvalifikovaný důvod..

3c. Zanechání studia

Pokud uplynula od poslední cvičné jízdy a nebo od ukončení teoretické výuky doba přesahující 6 měsíců, ve které se žadatel nezúčastnil bez předchozího jednání s autoškolou žádného druhu výuky ani výcviku , a v této době nepožádal autoškolu o ukončení, ani o přerušení a nebo odklad dalšího výcviku, vyhrazuje si autoškola právo považovat takové jednání za zanechání studia. V takovém případě , nebude-li dohodnuto jinak, bude výcvik autoškolou ukončen a nevyčerpané školné nehude vraceno.

4. Praktický výcvik v řízení

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Druh a délku vyučovacího celku volí učitel s přihlédnutím k průběhu vyučovacího procesu a jeho potřebám, a ke schopnostem žadatele. Výcvik v praktické jízdě objednává žák u jemu přiděleného učitele. Neúčast omlouvá žák nejméně 24 hodin předem. Místem střídání a nástupu praktické jízdy je sídlo autoškoly, ale autoškolou může být přizpůsobeno potřebě autoškoly i žadatele. Základem úspěšné spolupráce je vzájemná komunikace.

Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové látky apod. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.

5. Závěrečné zkoušky

Termín ukončení výcviku určuje autoškola a termín závěrečné zkoušky na žádost autoškoly zkušební komisař. (1) Výuku a výcvik žadatele o řidičské oprávnění ukončí provozovatel autoškoly za předpokladu, že žadatel o řidičské oprávnění absolvoval minimální počet hodin výuky a výcviku stanovený učební osnovou pro příslušnou skupinu vozidel, popřípadě vyšší počet hodin dohodnutých mezi žadatelem o řidičské oprávnění a provozovatelem autoškoly, a má potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Pokud žadatel na ukončení výuky a výcviku a na přihlášení ke zkoušce trvá, ačkoli potřebné znalosti a dovednosti podle předchozí věty nemá, ukončí provozovatel autoškoly výuku a výcvik na základě jeho písemné žádosti; jde-li o osobu mladší 18 let, ukončí výuku a výcvik pouze s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce. V takovém případě si ale autoškola vyhrazuje právo, žadatele ke zkoušce nepřihlásit a pouze jej vybavit dokumentem, potvrzujícím ukončení. Autoškola si dále vyhrazuje právo nepřihlásit k první, ani opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy na předchozí zkoušku nedostavil, nebo neuhradil stanovený poplatek.

6. Pojištění

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterými je prováděn výcvik, a povinné pojištění podnikatele.

7. Překážky ve výuce a výcviku : Při zjištění diagnostikovaných, nediagnostikovaných, sdělených, nebo pozorovaných specifických poruch učení přzpůsobí autoškola výcvik a metody této okolnosti a upozorní žadatele na možnost prodloužení času, stanoveného pro teoretickou část závěrečné zkoušky. Pokud by výše uvedené, nebo jiné okolnosti mohly negativně ovlivnit průběh nebo smysluplnost a výsledek výuky a senzomotorického učení, nebo dokonce ohrozit bezpečnost výcviku a provozu, navrhne autoškola žadateli návštěvu lékaře nebo psychologa, nebo výcvik a výuku jednostranně ukončí.

8.Reklamace:

Žadatel má právo spotřebitele na uplatnění výhrad k poskytoveným službám, například pro porušování objemu poskytované výuky a výcviku, nebo nepedagogickém jednání pracovníků autoškoly a porušování etiky. Orgánem veřejného státního dozoru je v takovém případě příslušný dopravně správní útvar místně příslušné obce s rozšířenou působnosti. Neprospěch žadatele při závěrečné zkoušce jako takový sám o sobě znaky vady díla se strany zhotovitele neprokazuje, a není důvodem k reklamaci.

9. Výhrady:

O aktuální nabídce druhů a termínů kurzů rozhoduje autoškola. Na jiná přijetí ke studiu v autoškole není právní nárok. O počtu žadatelů v aktuálním kurzu a o jeho organizaci rohoduje autoškola s přihlédnutím k jeho majoritní sociologické skladbě.

10. Závěrečná ustanovení:

Plán teoretické výuky, její rozvrh, rozložení , délku kurzu a učitele výuky i praktického výcviku stanoví autoškola. Autoškola je současně autoritou v oblasti teorie jízdy i dopravní legislativy a jejich aplikace v praktickém silničním provozu . Pokud žadatel nesouhlasí s jakýmkoli rozhodnutím učitele , může se obrátit k provozovateli autoškoly. Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku ve kterékoli jiné autoškole v České republice, s níž se na přijetí a podmínkách dohodne. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.

Specifikace dalších podmínek je vždy pro konrétní období uzpřesněna dokumentem "Prohlášení žadatele", které je součástí dodacích podmínek .